جرثقیل برجی CraneTower

تاور کرین یا همان جرثقیل برجی نوعی ماشین است که عمدتا برای بلند کردن وسایل سنگین و جابجایی آنها به مکانهای  دیگر بکار میرود. این دستگاه برای بلند کردن و جابجایی از طناب یا کابل معلق از یک بازوی محرك استفاده میکند. به همین دلیل ماشینآالتی که صرفا حرکت عمودی یا افقی را برای کاربر فراهم میکنند و از کابل استفاده نمیکنند نمیتوان جزو
تاورکرین ها دسته بندی کرد.

1

موارد ایمنی در استفاده از جرثقیل برجی

جرثقیل های برجی (تاور کرین) فقط باید توسط شخص دارای صالحیت برپا و برچیده شوند و توسط افراد متخصص مورد بازدید و بازرسی

قرار گیرند. در صورت لزوم آموزش های الزم جهت برپایی و برچیدن صحیح به افراد درگیر در این کار داده شود.

1. جرثقیل های برجی باید توسط اپراتورهای دارای صالحیت و آموزش دیده راهبری شوند. اپراتورها می بایست از سالمتی جسمی و روحی برخوردار بوده و مشکالت بینایی و شنوایی نداشته باشند. هم چنین اپراتورها می بایست قادر

به کنار آمدن با شرایط مختلف (مدیریت کردن شرایط) در سایت های عملیاتی مختلف باشند.

2.  در جایی که اپراتور جهت جابجایی بار، نیاز به کنترل و راهنمایی شخص دیگری داشته باشد، می بایست فردی متبحر

برای برقراری ارتباط با اپراتور توسط بی سیم ( سیگنال های رادیویی) یا حرکات دست در نظر گرفته شود.

3.  اپراتور تاور کرین می بایست بازرسی های روزانه و هفتگی از دستگاه را انجام دهد و زمان کافی برای این بازرسی در

نظر بگیرد. گزارش این بازرسی باید بصورت مکتوب تهیه شده و نگهداری شود.

4.  اپراتور جرثقیل می بایست به سرعت باد حین بلند کردن و جابجایی بار توجه کافی داشته باشد و از اختیارات الزم

برای متوقف کردن باربرداری به علت وزش باد شدید، برخوردار باشد.

5.  تاور کرین همواره می بایست فضای کافی جهت چرخش داشته باشد

6.  گاهی تاور کرین ها شرایط خاص و غیر معمولی برای انجام کار دارند که در آن شرایط باید توجهات کافی جهت رعایت نکات ایمنی در نظر گرفته شود.

برای مثال به برخی موارد ایمنی جهت کار در شرایط خاص اشاره می شود :

 •  به محدوده کاری و عملیاتی جرثقیل برجی توجه شود
 • ارتفاع ساختمان ها در نظر گرفته شود.
 •  سرعت مناسب جهت باالبردن بار در آن شرایط در نظرگرفته شود.
 •  به وزن بارهای حساس و بحرانی توجه کافی شود.
 •  درنوع پایه های تاور و نحوه نصب آن دقت کافی صورت گیرد.
 •  به شرایط زمینی که تاور بر روی ان قرار می گیرد توجه شود.
 •  ارتفاع استاندارد کاری جرثقیل با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده مورد توجه قرار گیرد.

2

7. هنگامی که دو یا چند جرثقیل در یک سایت مشغول به کار هستند باید ارتفاع مجاز کاری هر یک برای جلوگیری از هرگونه برخورد مشخص شود.

8.جرثقیل های برجی کوچکتر با ظرفیت باربرداری سبکتر معموال برای پروژه هایی مناسب هستند که از روش های سنتی ( با آجر، بتن و)… در ساخت وساز استفاده می کنند. البته در این شرایط معموال از جرثقیل های نصب شده بر روی کامیون (متحرك و کارگاهی) استفاده می شود.

9.جرثقیل های بزرگتر با ظرفیت باربرداری بیشتر معموال برای پروژه هایی استفاده می شوند که از قطعات پیش ساخته

10. برای ساخت و ساز استفاده میکنند که برای جابجایی این قطعات نیاز به جرثقیل هایی با ظرفیت باال داریم.

11. تحت شرایط استاتیک، وزن بار متصل به جرثقیل طبق جدول بار نباید از 67 درصد میزان بار واژگونی فراتر رود.

در شرایطی که باد می وزد، وزن بار متصل به جرثقیل ، طبق جدول بار، نباید از 77درصد میزان بار واژگونی فراتر رود. پایداری این جرثقیل ها بستگی به طول بوم، طول بوم کمکی یا ترکیبی از هر دو، استقرار وزنه های تعادلی و ارتفاع

برج دارد و جدول بار این گونه جرثقیل ها طبق موارد ذکر شده توسط سازنده تنظیم می شود.

12. نیروهای ناشی شده از سرعت و جهت باد وارد بر جرثقیل، بر پایداری دستگاه تأثیر فراوانی دارند.

13. در صورت حرکت جرثقیل با بار، تأثیر نیروهای وارده بر دستگاه باید در تعیین میزان بار مجاز اعمال شوند.

14. آغاز واژگونی جرثقیل هنگامی است که جمع جبری نیروهای واژگونی با جمع جبری نیروهای پایداری دستگاه برابر می‌‌شوند.

15. جدول بار این گونه جرثقیل ها باید خوانا، با دوام و واضح بوده و در دسترس راننده قرار داشته باشد.

16.جدول بار جرثقیل مختص به همان جرثقیل است و از جابه جایی جداول بار دستگاه ها باید خودداری شود.

17. الزامات تعیین پایداری عقب دستگاه عبارتند از:

 • طول بوم در حداقل ممکن بکار رود
 • بوم یا Trolley در حداقل شعاع کاری قرار داشته باشند.
 • جرثقیل بدون بار باشد.
 • جرثقیل در حالت تراز قرار داشته باشد.

18. در صورتی که جرثقیل تعمیر شده و یا اصالحاتی روی آن انجام گرفته تنها توسط سازنده اصلی یا فرد مجاز تست و راه اندازی گردد.

19.کلیه مدارك،اسناد تعمیر، نگهداری و بازرسی از دستگاهها باید مستندسازی شود.

20.موقعیت و نصب صحیح وسایل نشانگر، اهمیت زیادی در ایمنی این نوع جرثقیل ها دارد.

21. موقعیت، نصب و تنظیم صحیح شیرهای ایمنی فشار باد یا هیدرولیک نقش مهمی در ایمنی دستگاه دارد.

22. مکانیزم باالبر بار در این نوع جرثقیل ها باید به کالچ موتور مجهز باشد.

3

23. جرثقیل های با موتور الکتریکی باید سیستم های کنترل کننده ی سرعت داشته باشند.

24. قالب این گونه ها جرثقیل ها باید دارای ضامن ایمنی باشد.

25. زمانی که قالب در پایین ترین وضع ممکن قرار دارد، باید حداقل سه دور کامل سیم بکسل در درام باالبر باقی بماند.

26. انتهای سیم بکسل درام طبق توصیه ی سازنده باید به درام وصل شود.

27. لبه ی درام جمع کننده ی سیم بکسل باید از آخرین دور سیم بکسلی که به دور آن پیچیده شده 13 میلی متر باالترقرار داشته باشد.

28. قطر درام از 18 برابر قطر اسمی سیم بکسلی که به دور آن پیچیده شده نباید کمتر باشد.

در اتاق راننده باید تجهیزاتی برای متوقف کردن چرخش درام هنگام باال یا پایین آوردن بار موجود باشد.

29. برای کنترل درام، نشانگرهای چرخش آن باید در دسترس راننده باشد.

30. انواع ترمزهای موتوری، ترمزهایی با جریان گردابی، مکانیکی، پنوماتیکی یا هیدرولیکی به منظور کنترل سرعت بار درنظر گرفته شده است.

31. ترمز های خودکار نیز در مواقعی که ترمزهای موتوری عمل نکند برای کنترل سرعت بار در این جرثقیل ها در نظر گرفته شده اند.

32. برای کنترل بار، زمانی که سایر ترمزها از کار افتاده باشند، عالوه بر ترمزهای ذکر شده، ترمزهای دستی نیز وجود دارد.

33. سطح تماس کنترل های پایی نباید لغزنده باشد تا اپراتور به راحتی بتواند حرکت بار را مهار کند.

34. شیارهای قرقره ی باالبر باید از سطح آسیب دیده عاری باشد تا باعث صدمه به سیم بکسل نشود.

 

نام و نام خانوادگی(Required)
WeCreativez WhatsApp Support
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟