بالابرها در کارگاه‌ها و مراکز صنعتی جهت جابه‌جایی کالا در راستای سرعت بخشیدن به انجام کارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. . این تجهیزات شامل کلیه جزئیات مانند اتصالات پیچ و مهره، اتصالات جوش، تراز بودن ریل ها، بازرسی کابین، سیم بکسل‌ها، ترمز و قطع کن است.

بالابرها همانطور که خادم خوبی برای ما هستند می‌توانند باعث آسیب و ایجاد خطر نمایند. عدم بکار گیری صحیح، عدم عملکرد و معیوب بودن تجهیزات کنترلی می‌تواند باعث ایجاد خطر گردد.

بازرسی دوره‌ای و سالیانه از این تجهیزات کمک شایانی در شناسایی خطرات نموده و باعث جلوگیری از بروز حوادث می‌گردد.