ریگری(rigger) چیست؟

ریگر یا سیم بکسل انداز در عملیات بار برداری به فردی گفته می‌شود که آموزش های الزم درباره ی حمل و جابه جایی بار و انواع بستن بار را پس از گذراندن دوره آموزش عالئم ریگری فرا گرفته و با هماهنگی های الزم با راننده ی جرثقیل، بار و تجهیزات را جابه جا می‌کند.

ریگری جرثقیل

وظایف ایمنی ریگر

ریگر کتابچه راهنمای کارکرد و راهبری کارخانه سازنده دستگاه و برچسب های ایمنی را بخوانید و درك کنید. هرگز چیزی را نادیده نگذارید. فکر نکنید چون در پایان روز گذشته همه چیز مرتب بود، امروز هم همه چیز مرتب و درست است. قبل از شروع به کار همه جای دستگاه را برای نشانه های فرسودگی یا کارکرد نادرست بازدید کنید.

نوشته های روی برچسب های ایمنی جرثقیل موبایل را به دقت بخوانید و عمل کنید. این برچسب ها باید خوانا باشند و چنانچه خراب شده اند جایگزین نمایید.

 

وظایف ایمنی ریگر
تجهیزات ایمنی ریگر

هر گاه همه جای کار کاملا در دید راننده قرار ندارد حساسیت کار خیلی بیشتر است و باید از یک فرد راهنمای آموزش دیده  و کامل با تجربه استفاده شود، مگر آنکه یک روش مطمئن و مؤثر برای کنترل یا عالمت دهی به راننده وجود داشته باشد.

در عملیات شبانه فرد راهنما بایستی در محوطه روشن و کامالً قابل دید قرار داشته باشند تابلوها و عالمت های کاری باید از دستبرد آب و هوا، خرابی و قرار گرفتن در پشت موانع حفظ شوند تا کارایی و ایمنی داشته باشند.

همیشه از وسایل حفاظتی الزم مانند کلاه ایمنی، عینک ایمنی، لباس های شبرنگ، کفش های ایمنی و گوشی حسب نیاز استفاده نشانه های دستی استاندارد و قانونی باید با شکل و شرح کافی کاملا روشن در دسترس راننده و راهنما قرار داشته باشند.

اگر نشانه ها را کامل درك نکرده اید، شروع به کار نکنید. اگر قرار است نشانه های دستی غیر استاندارد استفاده شوند، مطمئن شوید راننده و راهنما از پیش درباره آنها توافق کرده اند. راننده دستگاه باید فقط با توجه به نشانه های راهنمای تعیین شده کار کند اما از نشانه توقف هر کسی اطاعت کند.

بار به خوبی بسته شده، لنگر ندارد و متعادل است مرکز ثقل بار روی خط شاقول نوك دکل قرار دارد. همیشه بعد از انجام کلیه مراحل قبل از شروع به کار اصلی یک نوبت بار را چند سانتیمتر از زمین جدا و تراز بودن بار و متعادل بودن آن را بازدید کنید.

آیا قالب زبانه ایمنی (شیطانک) سالم و مناسبی دارد.

آیا برای محاسبه وزن بار وزن قسمتهای واسطه مثل قالب، سیم بکسل های نگهدارنده و شاهین ها و دوپاها و.… را حساب  کرده‌اید؟

آیا سرعت و جهت باد و سطح بار و دکل را در نظر گرفتهاید؟ باد با سرعت باالی 48 کیلومتر بر ساعت می تواند ظرفیت ایمنی جرثقیل را پایین بیاورد و نباید در سرعت باد باالی 48 کیلومتر بر ساعت کار کرد.

زاویه دکل و گردون باید جوری باشد که قالب شاقول در باالی گرانیگاه بار (مرکز ثقل جرثقیل موبایل)آویزان باشد و گرنه فشار رانشی (جانبی)زیادی به دکل خواهد آمد که بسیار خطرناك است.

آیا همه افراد محوطه کار را قبل از بلند کردن بار ترك کرده اند؟ باز هم بستن محکم بار به قالب را بررسی کنید.

4 1

هرگز سعی نکنید ظرفیت دستگاه را از راه رسانیدن دستگاه به حد شروع واژگونی پیدا کنید. این کار بسیار خطرناك است. درجرثقیل های تلسکوپی، شکستن دکل می تواند بسیار زودتر از رسیدن به حد واژگونی اتفاق بیفتد.

6
5

بار به وسیله ابزار مناسب و با ظرفیت کافی به قالب جرثقیل وصل شده است.

7

اگر قالب جرثقیل با قرقره و سیم بکسل چند ال است، دقت کنید که درست بسته شده و به یکدیگر تاب نخورده باشند.

7

سیم بکسل به درستی و محکم روی قرقره های سرد دکل و قرقره کشنده نشسته و پیچ خوردگی و گره ندارد. سیم بکسل دستگاه (قالب)به بار بسته نشده است.

8

پیش از شروع به بلند کردن بار مطمئن شوید

آنقدر سیم بکسل روی دستگاه وجود دارد که پس از پایین آوردن بار یا دکل تا آخرین اندازه ممکن، هنوز دو دور کامل سیم بکسل روی قرقره کشنده باقی مانده باشد.

توانایی و قدرت سیم بکسل: هر گاه که سیم بکسل را عوض می کنید یا دکل را بلندتر می کنید درست انتخاب شده است. برای کارهای حساس، با کمک یک راهنما یک بار بدون بار و آزمایشی تمرین کنید. این کار برای پیدا کردن بهترین و امن‌ ترین راه به شما کمک خواهد کرد.

9
WeCreativez WhatsApp Support
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟